De echtscheiding tussen partijen is reeds uitgesproken. Tussen partijen is onder meer in geschil de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden houden -kort gezegd- in dat er tussen partijen geen gemeenschap van goederen zal bestaan. In artikel 11 van de huwelijkse voorwaarden is neergelegd dat hetgeen van de inkomsten van de echtgenoten resteert, na aftrek van hetgeen daarvan is besteed aan de gemeenschappelijke kosten, aan ieder van de echtgenoten voor de helft zal toekomen. Partijen hebben tijdens het huwelijk nooit verrekend met elkaar op grond van dit artikel, zodat dit alsnog dient te geschieden. Tot het te verrekenen vermogen behoren de woning, de banksaldi en de opgepotte winsten uit onderneming van de man. Ten aanzien van het te verrekenen vermogen van de woning geldt dat dit bestaat uit het breukdeel dat wordt gevormd door de aflossingen, gedeeld door de totale tegenprestatie en vermenigvuldigd met de waardestijging van het woonhuis. De woning wordt gewaardeerd per de in de huwelijkse voorwaarden overeengekomen peildatum en per de datum van de huwelijkssluiting. Hierbij wordt rekening gehouden met het recht van gebruik en bewoning. Nu de taxaties uitgaan van de vrije onderhandse verkoopwaarde, wordt aansluiting gezocht bij de tabellen van destijds de Successiewet.

Lees hier de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBDOR:2010:BO8375